മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മലം Edit
നാമം
    വിസര്‍ജ്ജ്യവസ്തു, അഴുക്ക്.
    Excreta, Filth.
Base: Sanskrit


മലം
    stool, feces, faeces, sit, dejecta, ordure, scatology


Entries from Datuk Database

മലം(നാമം):: അമേധ്യം
മലം(നാമം):: അഴുക്ക്
മലം(നാമം):: പാപം
മലം(നാമം):: മട്ട്
മലം(നാമം):: കര്‍പ്പൂരം
മലം(നാമം):: കടല്‍ നാക്ക്
മലം(നാമം):: ഊറയ്ക്കിട്ട തോല്‍
മലം(നാമം):: വാതം, പിത്തം കഫം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ confer, reference, അപ്പാട്ട്, അകാലജ്ഞ, ഊങ്ങുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean