മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മറുവിളി Edit
    മാറ്റൊലി
    echo


Entries from Datuk Database

മറുവിളി(നാമം):: മാറ്റൊലി
മറുവിളി(നാമം):: വിളികേട്ടുവെന്നറിയിക്കാന്‍ പകരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിളിശബ്ദം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിതുമ്പുക, ആശ്വികന്‍, ഉദ്ഗുര്‍ണ്ണ, കടിയര്‍, എലിയോടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean