മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മറുതാ Edit
    ഒരു പിശാച്
    a devil


Entries from Datuk Database

മറുതാ(നാമം):: ഒരു പിശാച്
മറുതാ(നാമം):: മറുതായ്
മറുതാ(നാമം):: മറുതായി
മറുതാ(നാമം):: ചൂട്ടക്കുളി
മറുതാ(നാമം):: മോചനം കിട്ടാത്ത പ്രേതാത്മാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതപക്ഷന്‍, അതിതുംഗ, ഇക്ക്, വിസ്രാവം, പില്ല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean