മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മറുതലക്കാര്‍ Edit
    എതിരുകാര്‍
    opponents


Entries from Datuk Database

മറുതല(ക്കാ)ര്‍(നാമം):: എതിരുകാര്‍, ശത്രുക്കള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ in order, prochronism, അവഗണിത, അമളിക്കുക, പ്രജാവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean