മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മറു Edit
    മറുക്, മറ്റൊരു
    mole, another


Entries from Datuk Database

മറു2(നാമം):: മറുക
മറു2(നാമം):: തഴമ്പ്
മറു2(നാമം):: കറ
മറു2(നാമം):: കളങ്കം
മറു2(നാമം):: കുറ്റം
മറു2(നാമം):: വ്യാജം
മറു2(നാമം):: മറുപിള്ള
മറു1(വിശേഷണം):: മറ്റൊരു
മറു1(വിശേഷണം):: അടുത്ത
മറു1(വിശേഷണം):: പിന്നത്തെ
മറു1(വിശേഷണം):: എതിര്‍ക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ identical, annals, അശ്വബാലം, വിടുനിലം, അച്ചായന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean