മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മറിപ്പ് Edit
    മറിക്കല്‍
    changing sides


Entries from Datuk Database

മറിപ്പ്(നാമം):: ഒന്നിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനായി ഉപയോഗിക്കല്‍
മറിപ്പ്(നാമം):: ഉപദ്രവം
മറിപ്പ്(നാമം):: തടവ്
മറിപ്പ്(നാമം):: കടം വാങ്ങല്‍ (പ്ര.) മറിപ്പും തിരിപ്പു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cognition, മണിക്കൂറ്റ്, അമലനിംബ, അസിതന്യായം, അഹരണീയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean