മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മറിച്ചല്‍ Edit
    മാറ്റം, രഹസ്യം
    change, secret


Entries from Datuk Database

മറിച്ചല്‍(നാമം):: മാറ്റം
മറിച്ചല്‍(നാമം):: രഹസ്യം
മറിച്ചല്‍(നാമം):: കുഴപ്പം
മറിച്ചല്‍(നാമം):: വഞ്ചന
മറിച്ചല്‍(നാമം):: വീഴ്ച
മറിച്ചല്‍(നാമം):: കീഴ്മേലാകല്‍
മറിച്ചല്‍(നാമം):: അഭിപ്രായം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ad hoc, sadden, അഗജ, ചര്‍മ്മ, വാഹസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean