മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മറപ്പുലി Edit
    സിംഹം
    lion


മറപ്പുലി
(പര്യായം) സടാങ്കം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drink, fathomless, അതിസ്തിമിത, ആധായകന്‍, ആഭാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean