മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മറക്കുക Edit
    ഓര്‍മ്മയില്ലാതാകുക
    forget


Entries from Datuk Database

മറക്കുക(ക്രിയ):: ഓര്‍മയില്ലാതാവുക, വിസ്മരിക്കുക
മറക്കുക(ക്രിയ):: മനസ്സില്‍നിന്നു വിട്ടുകളയുക
മറക്കുക(ക്രിയ):: ക്ഷമിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രാഗ്ഭാവം, ഞകാരം, മോചക, പെമ്പിള, കന്ധം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean