മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മരുന്നുകുറിപ്പടി Edit
    മരുന്നുകുറിച്ചത്
    prescription


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ choregraphy, അജക, പ്രതിഷേധയിതാ, മൃഗേശ്വരന്‍, അജാഗര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean