മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മരുത്വത്ത് Edit
    മേഘം
    cloud


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bout, gent, hangover, അംബാസഖന്‍, പ്രതിപ്രതീകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean