മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മരപ്പ് Edit
നാമം
    മരവിപ്പ്
    state of benumbing


Entries from Datuk Database

മരപ്പ്(നാമം):: മരവിപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overrule, perfervid, അര്‍ദ്ധവ്യാസം, അരജ, അക്ഷധൂര്‍ത്തിലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean