മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മരണാനന്തരജീവിതം Edit
    പരലോകജീവിതം, മരണത്തിനുശേഷമുള്ള ജീവിതം
    life in the other, world, life after death


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ carny, അംബികാഭാഗന്‍, പൂര്‍വ്വേതര, ലസികഗ്രന്ഥി, on line processing


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean