മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മരണാനന്തരജീവിതം Edit
    പരലോകജീവിതം, മരണത്തിനുശേഷമുള്ള ജീവിതം
    life in the other, world, life after death


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിടുതല, പംഗ്വി, കാറ്റുവാ, ലഘു, ഹരിണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean