മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മരണക്കിടക്ക Edit
    മരണശയ്യ, ആസന്നമരണന്റെ ശയ്യ
    death bed


മരണക്കിടക്ക
    deathbed


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vide, വീര്‍, പ്രകോഷ്ഠകം, ഗര്‍ഭിണി, കളിന്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean