മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മയ്യല്‍ Edit
    ദുഃഖം, സന്ധ്യ
    sorrow, dusk


Entries from Datuk Database

മയ്യല്‍(നാമം):: ദുഃഖം
മയ്യല്‍(നാമം):: കറുപ്പ്
മയ്യല്‍(നാമം):: കേട്
മയ്യല്‍(നാമം):: മഷി
മയ്യല്‍(നാമം):: സന്ധ്യ
മയ്യല്‍(നാമം):: ഇരുട്ട്
മയ്യല്‍(നാമം):: മയക്കം
മയ്യല്‍(നാമം):: മോഹം
മയ്യല്‍(നാമം):: ക്ഷീണം
മയ്യല്‍(നാമം):: വശീകരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവഗണിത, ആകാശപ്പൊടി, വിപദം, മലങ്കൊളുമ്പ്, ഉപചര്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean