മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മയൂരം Edit
നാമം
    മയില്‍
    peacock


മയൂരം Edit
നാമം
    ഒരിനം പുഷ്പം
    a kind of flower


മയൂരം
    peahen
(പര്യായം) മയില്‍


Entries from Datuk Database

മയൂരം(നാമം):: മയില്‍
മയൂരം(നാമം):: ജീവജ്ജീവം
മയൂരം(നാമം):: മയിലോശിക
മയൂരം(നാമം):: ഒരിനം പുഷ്പം
മയൂരം(നാമം):: ഒരു യന്ത്രം (നിഴലുകൊണ്ടു സമയം കണക്കാക്കാനുള്ളത്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ input, purvey, അനാജ്ഞാത, ആഹിതലക്ഷണന്‍, പ്രഹൃത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean