മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മയറ്റ് Edit
    വശീകരണം
    enticement


Entries from Datuk Database

മയറ്റ്(നാമം):: മയറ്റല്‍, വശീകരണം, മോഹിപ്പിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ portrayal, ആരഥം, ചീരുള്ളി, ആനായന്‍, തേര്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean