മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മമതാരാഹിത്യം Edit
    സ്വാര്‍ത്ഥതയില്ലായ്മ, സ്നേഹമില്ലായ്മ
    unselfishness, absence of, affection


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ intemperance, ആഹിതാഗ്നി, ബാഹുശ്രുത്യം, മുഖംപചന്‍, ഹുങ്കാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean