മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മന്ദഹാസി Edit
    മന്ദഹസിക്കുന്ന
    smiling


Entries from Datuk Database

മന്ദഹാസി(വിശേഷണം):: മന്ദഹസിക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ outact, cantillate, അപരദക്ഷിണ, ചണച്ചാക്ക്, ഷോഡശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean