മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മന്ദഗാമിനി Edit
    പതുക്കെ നടക്കുന്നവള്‍, സുന്ദരി
    a woman who walks slowly, a beautiful, woman


Entries from Datuk Database

മന്ദഗാമിനി(നാമം):: (സ്തനജഘനങ്ങളുടെ ഭാരം മൂലം) പതുക്കെ നടക്കുന്നവള്‍, സുന്ദരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decapitate, അരവ, ചങ്കരപ്പ്, ഞെളിപിരികൊള്ളുക, വാര്‍ദ്ധകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean