മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മന്ത്രസേവ Edit
    മന്ത്രജപം കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞം
    prayer through the chanting of mantras


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനലാശ്മം, പ്രതക്ഷണം, ചൂഴെ, അര്‍ച്ചിഷ്കരണം, അള്ള


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean