മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മന്ത്രയോല Edit
    രാജശാസനം
    edict


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ piano forte, ഇന്ദ്രകേതു, വിദ, പുരഞ്ജയന്‍, ജമീന്ദാരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean