മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനോഹരി Edit
    സുന്ദരി
    beautiful woman


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ job, malapropos, അകല്ക, അനവധാരിത, കൊട്ടുവടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean