മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനോരഥദായകം Edit
    കല്പവൃക്ഷം
    coconut palm


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്യന്തഗത, അഭിഷേചനം, ആസ്ഥാനഗൃഹം, പടാരര്‍, പര്യവസാനിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean