മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനോജ്ഞന്‍ Edit
    മനോഹരന്‍, ഒരു ഗന്ധര്‍വ്വന്‍
    a handsome man, a Gandharva


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ desk, മൂഷികസ്ത്രീ, പിന, pull through, scullion


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean