മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനുഷ്യപുത്രന്‍ Edit
    യേശുക്രിസ്തു
    Jesus Christ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jactitation, അന്ത്രകൂജം, വിപരീതാ, പുണ്യജനം, ശ്രവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean