മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനയില Edit
    ഒരു ധാതുദ്രവ്യം
    red arsenic


Entries from Datuk Database

മനയില(നാമം):: മനയോല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ take off, ഭാരശൃംഗം, മുഖര, ആശ, ഉണക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean