മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മധുരിക Edit
    കാട്ടുചതകുപ്പ


മധുരിക Edit
    കാട്ടുചതകുപ്പ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരണ്യഗജം, ആത്മദൂത, ഞാറുനടുക, വക്രദംഷ്ട്രം, മുത്തായിപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean