മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മധുമാസം Edit
    ചൈത്രമാസം
    the month chaitra


Entries from Datuk Database

മധുമാസം(നാമം):: വസന്തം, ചൈത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അചലദുഹീതാ, ആച്ഛാകം, ആരോന്‍, പ്രതിദ്രവ്യം, അഭിമര്‍ശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean