മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മധുജിത്ത് Edit
    വിഷ്ണു
    vishnu


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oral, torpid, അധിദീധിതി, അഭ്രങ്കഷം, പുല്‍പ്പുറം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean