മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മധുജ Edit
    തേന്‍കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്, കല്‍ക്ക്ടം
    something made of honey, sugar candy


Entries from Datuk Database

മധുജ(നാമം):: തേങ്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത്, തേന്‍ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്നത്
മധുജ(നാമം):: കല്‍ക്കണ്ടം
മധുജ(നാമം):: ഭൂമി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conserve, ഓളം, മക്കുലം, അംഭസ്സ്, പ്രമാതാമഹന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean