മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മധുകം Edit
നാമം
    തകരം, വെളുത്തീയം
    tin, a kind of bird


മധുകം
(പര്യായം) സഠം


Entries from Datuk Database

മധുകം(നാമം):: ഇരട്ടിമധുരം
മധുകം(നാമം):: തകരം
മധുകം(നാമം):: വെളുത്തീയം
മധുകം(നാമം):: ഇരിപ്പ
മധുകം(നാമം):: ഒരു പക്ഷി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alpha, phototype, ഇരപ്പത്തനം, മരുമക്കള്‍, അകൃതഹസ്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean