മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദ്ധ്യമപദം Edit
    നടുവിലുള്ള വാക്ക്
    the middle word


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apprehend, celsius, crave, sarcous, ആഭീരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean