മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദ്ധ്യമന്‍ Edit
    നടുവിലുള്ളവന്‍, നിഷ്പക്ഷന്‍
    the middle person, an impartial person


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baggage, അകൃശാശ്വന്‍, ചവിട്ടിക്കളക, അപ്പാടെ, പല്ലിറുമ്മല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean