മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദ്ധ്യമക Edit
    നടുവിലത്തെ, പൊതുവായ
    middle one, general


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fridge, libelling, വിശസനം, പാടവികന്‍, ഉപ്പനച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean