മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദിരാപാനം Edit
    മദ്യപാനം
    drinking liquor


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ co ordinate, ആണകം, വില്ല്, മാനുഷ, ഉകാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean