മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദിപ്പിക്കുക Edit
    മദം പിടിപ്പിക്കുക
    cause to be intoxicated, fuddle


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ all in all, consonance, block, അവുതി, അപൂര്‍വ്വപതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean