മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദിപ്പിക്കുക Edit
    മദം പിടിപ്പിക്കുക
    cause to be intoxicated, fuddle


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ euphemism, gut, അപഹാസകന്‍, ഒപ്പാര്, വിരിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean