മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദാഖ്യം Edit
    കസ്തൂരി
    musk


Entries from Datuk Database

മദാഖ്യം(നാമം):: കസ്തൂരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ repugnant, catchy, അര്‍ത്ഥപൃകൃതികള്‍, ആകര്‍ണ്ണനീയം, ഭൂരഥന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean