മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മദാംബരന്‍ Edit
    മദയാന, ഐരാവതം
    rutting elephant, Indra's elephant


Entries from Datuk Database

മദാംബരന്‍(നാമം):: മദയാന
മദാംബരന്‍(നാമം):: ഐരാവതം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ albino, cullet, furbish, match, അര്‍ദ്ധമാഗധീ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean