മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മത്സ്യവളര്‍ത്തല്‍കേന്ദ്രം Edit
    ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയില്‍ മീന്‍ വളര്‍ത്തുന്ന സ്ഥലം
    centre of, pisciculture


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maid, പ്രാതിശാഖ്യം, പ്രേതാധിപന്‍, അച്ഛഭല്ലം, അപൂര്‍വ്വം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean