മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മതഭേദം Edit
    അഭിപ്രായ ഭിന്നത, പക്ഷഭേദം
    difference of opinion, partiality


മതഭേദം
    separatism


Entries from Datuk Database

മതഭേദം(നാമം):: മതത്തിന്‍റെ വ്യത്യാസം
മതഭേദം(നാമം):: പക്ഷഭേദം
മതഭേദം(നാമം):: അഭിപ്രയവ്യത്യാസം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭാതു, വംശപരമ്പര, മടിയുക, മുഖരോമം, മതിഗുണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean