മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണ്‍തൈലം Edit
    കന്മദം
    bitumen


മണ്‍തൈലം Edit
    മണ്ണില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന എണ്ണ


മണ്‍തൈലം Edit
    മണ്ണില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന എണ്ണ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beware, offscouring, അകരണ, അനലമുഖന്‍, യുഷ്മദീയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean