മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണ്‍കുടം Edit
    മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കുടം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ urban, ഭൂതലം, വട്ടന്‍, വഴുക്കല്‍, മുന്നണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean