മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണ്‍കാവി Edit
    കാവിമണ്ണ്, കാഷായം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bullion, sportsman, tycoon, ആരണ്യകുക്കുടം, ആകവ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean