മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണുമണപ്പൊട്ടന്‍ Edit
    ഭോഷന്‍, ദുര്‍ബുദ്ധി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dog days, perjure, watering, ഭ്രാന്താളി, വട്ടകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean