മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിവേധം Edit
    രത്നം തുളയ്ക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആന്തക്കോല്‍, പ്രോന്നത, ഛിന്നഭിന്നം, മുലക്കാമ്പ്, പ്രണസം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean