മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിവല Edit
    എറിയുന്ന വല, ഈയതുണ്ടുള്‍ കെട്ടിയിട്ടുള്ള വല


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean