മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിപ്രാവ് Edit
    ഭംഗിയുള്ള ഒരു തരം പ്രാവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഞ്ജുവാണി, അകന്പനന്‍, വെപ്പിക്കുക, മുത്തായിപ്പ്, അനുബിംബം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean