മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിപ്രാവ് Edit
    ഭംഗിയുള്ള ഒരു തരം പ്രാവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ intercept, self, അപൃക്ത, അക്ഷകം, ആക്കറി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean