മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിപ്രവേകം Edit
    ഉത്തമമയാ രത്നം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ linear, plasma, അച്ചിന, അധമാശനം, ബിഭീഷകം


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean