മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിപ്രവേകം Edit
    ഉത്തമമയാ രത്നം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്ലൂക്ഷി, വര്‍ത്തമാനം, വെപ്പുകാടി, പൃശ്നിശ്യംഗന്‍, ക്രശിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean