മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മണിപ്പീഠം Edit
    രത്നപീഠം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആസ്തരണിക, ബ്രാഹ്മണച്ഛംസി, അബ്ധിമേഖല, ഫലപ്രദം, പദാനുപദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean